ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์
  • ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  • เวลา   น.
ลงทะเบียนฝึกอบรมหัวข้อ อบรมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

รายละเอียดหัวข้ออบรม

หมดเวลารับลงทะเบียนแล้ว

 

หัวข้ออบรม : อบรมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
หน่วยงานที่จัด :
สถานที่จัดอบรม : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประเภทที่มาของผู้เข้าอบรม : บุคคลภายใน : นักศึกษา
ช่วงวัน - เวลา อบรม : 29 กรกฎาคม 2564 13:00 น. ถึง 29 กรกฎาคม 2564 16:00 น.
ช่วงวัน - เวลา ลงทะเบียน : 1 กรกฎาคม 2564 08:00 น. ถึง 29 กรกฎาคม 2564 20:00 น.
ค่าลงทะเบียน : ฟรี
หมายเหตุ : อบรมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ผู้ติดต่อประสานงาน : นายสุรักษ์ สิมคาน
จำนวนที่รับ : นักศึกษา คน
ลงทะเบียนไปแล้ว : 84 คนสามารถลงทะเบียนได้อีก 116 คน

นักศึกษา

ลงทะเบียน 84 คน